Polityka prywatności & Cookies

RODO klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podawanych lub przekazywanych przeze mnie podczas korzystania z usług Magnus, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, nr PESEL dla celów nalytego świadczenia Usługi. Jednocześnie oświadczam, zostałem poinformowany, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Magnus Ilona Wężyk-Caba, Grzegorz Caba s.c. , 97400 Dobrzelów 79b, NIP: 769-221-52-51;

 2. Mam prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 3. Moje dane przetwarzane w celu świadczenia usług przez Magnus.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skorzystania z usług.

 5. Twoje dane mogą być przekazywane: pracownikom zatrudnionym przez Administratora, zleceniobiorcom lub wykonawcom, biuro rachunkowemu dla celów należytego prowadzenia dokumentacji księgowej

 6. Moje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 7. Administrator nie będzie stosował wobec mnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 8. Moje dane osobowe będą przechowywanie przez czas świadczenia Usługi, a także w celu realizacji obowiązkowe wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowe) a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

  1. Do czasu upływu terminu przedawnienia + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych mających znaczenia dla oceny roszczenia;

  2. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, następującego po roku podatkowym, w którym upłyło 180 dni od dnia podanych danych w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

  3. Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania jednak nie dłużej niż 5 lat w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Okres przetwarzania w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawni

proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak równi znaczącym naadem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawnie zażądać tym procesem. Oczywiście w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia, takie sytuacje rozpatrywane indywidualnie.

Oświadczenie

   1. Zapoznałam/em się w całości z zakresem usług świadczonych przez firmę MAGNUS spółka cywilna z siedzibą w Dobrzelowie, REGON: 101160820 (dalej: „Magnus”), to jest usług z zakresu naturoterapii oraz poradnictwa żywieniowego.

   2. Nie zwracam się w związku z tym do Magnus o udzielenie żadnych świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, Nr 160), tj. „działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, nie jestem w związku z tym pacjentem w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

   3. Zostałam w całości poinformowany(a) i rozumiem, że usługi świadczone przez Magnus nie stanowią świadczeń zdrowotnych rozumianych jak wyżej), nie zatem zabiegami medycznymi, nie oparte o metody farmakoterapii lub inne oparte na stosowaniu produktów leczniczych. Usługi dotyczą wyłącznie zabiegów pozateraupetycznych, których celem jest poprawa higieny i jakości życia, promocja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, zdobycie ogólnej wiedzy i informacji na temat zdrowego odżywiania oraz procesów zachodzących w organizmie człowieka rozumianym jako całość. Zabiegi te nie służą przywróceniu funkcji ciała, a ich celem jest budowa pozytywnego podejścia do życia i postrzegania otaczającego nas świata, profilaktyka oraz wspieranie organizmu.

   4. Wszystkie podane przeze mnie dane i informacje (w tym dotyczące samopoczucia, stanu psychofizycznego) zgodne z prawdą, wyczerpujące i kompletne. Zobowiązuje się natychmiast informow Magnus o zmianie wszelkich informacji lub danych podanych w trakcie korzystania z usług, jak i w sytuacji pojawienia się nowych danych lub informacji, która mają znaczenia dla uzyskania aściwego efektu świadczonych usług. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zatajanie informacji lub wprowadzenie w błąd.

   5. Zostałem/am wyczerpująco poinformowana o przeciwwskazaniach do wykonania diagnostyki patogenów, badania urządzeniem medycznym CLUE i biorezonansem Bio-QUANTUM, MEZATOR M1 (metalowe implanty, rozrusznik serca, zastawka serca, ciąża, choroba zakrzepowa, pompa insulinowa na stałe, menstruacja, epilepsja, dzieci do 5. roku życia, chorzy w opatrunkach gipsowych bez względu na przyczynę, choroby psychiczne, choroby przebiegające równolegle z zaburzeniami psychicznym, choroby układu nerwowego o ostrym przebiegu, stany po przebytych wielokrotnych udarach mózgu, nerwica z natręctwami, zaburzenia osobowości, psychozy, klipsy naczyniowe, implant ślimakowy, implanty elektroniczne).

   6. Wszystkie informacje i porady zamieszczone na stronach internetowych, materiałach, folderach, broszurach itp. Magnus mają charakter ogólny, służą celom informacyjnym lub edukacyjno szkoleniowym, mają charakter prywatnych opinii i poglądów i nie wydawane lub udzielane w oparciu o anali indywidualnego lub konkretnego przypadku. Nie one fachową opinią ani poradą medycznej. Nie mogą zastąpi

   7. opinii i wiedzy pracownika służby zdrowia, np. lekarza. Stosowanie się do wszelkich rad zamieszczonych na stronie internetowej winno by

   8. poprzedzone konsultacją lekarską.

   9. Usługi świadczone przez Magnus w żadnym wypadku nie wyłączają konieczności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych i opieki lekarskiej.

   10. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych przekazanych mi w związku ze świadczeniem usług przez Magnus jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności nie będę nikomu udostępniał treści udzielanych informacji i danych (w tym także korespondencji e-mailowej, sms-owej), nie będę publikował ich w Internecie, na portalach społecznościowych itp. bez wyraźnej zgody Magnus. Zakazane jest nagrywanie spotkań i rozmów lub utrwalanie obrazu lub dźwięku za pomocą jakiegokolwiek środka technicznego oraz rozpowszechnianie lub wykorzystywanie lub posługiwanie się takimi nagraniem lub utrwaleniami w jakikolwiek sposób.

9. Oświadczam, zostałem w pełni poinformowany i mam peł świadomość, nie ma żadnej gwarancji, przeprowadzony zabieg pozaterapeutyczny okaże się skuteczny, chociażby był przeprowadzony w pełni zgodnie z zasadami sztuki, gdyż kdy przypadek jest inny, a jego skutek w dużej mierze zależy od indywidualnych cech i podejścia Klienta, a mimo zaawansowanej wiedzy i techniki wciąż nie opracowano 100% skutecznych metod poprawy stanu zdrowia dolegliwości czy problemów osobowościowych.